පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව

ලිපිනය

තැ.පෙ. 59

වයඹ පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,

කුරුණෑගල

 

දුරකථන: (+94) 37 - 2222746
ෆැක්ස්  : (+94) 37 - 2222746