එස්.එම්.ඩී.කේ.ජයසිංහ

පළාත් අධ්‍යක්ෂ

e_mail - auditnwp@gmail.com
Office-(+94 37 2222746+94 37 2222746
පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව

ලිපිනය

තැ.පෙ. 59

වයඹ පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,

කුරුණෑගල

 

දුරකථන: (+94) 37 - 2222746
ෆැක්ස්  : (+94) 37 - 2222746