එස්.එම්.ඩී.කේ.ජයසිංහ

පළාත් අධ්‍යක්ෂ

e_mail - auditnwp@gmail.com
Office-(+94 37 2222746+94 37 2222746
ප්‍රධාන කාර්යයන්.

වයඹ ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය, පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්යාලය සහ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ අභ්‍යන්තර විගණන පරීක්ෂණ භාරව කටයුතු කිරීම. අවශ්‍යතාවය අනුව අනෙකුත්, වයඹ පළාත් සභා ආයතන විගණනය කිරීම.


 

ව්‍යාපෘති අරමුණු.

වයඹ පළාත් සභා ආයතනවල මූල්‍ය විනය පවත්වා ගෙන යාමට කළමනාකාරීත්වයට සහය වීම.

 


අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය ලැයිස්තුව.

 

  • පළාත් සභා ප්‍රතිපාදන සැලසෙන අමාත්‍යාංශ/දෙපාර්තමේන්තු/ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සහ අනෙකුත් ආයතන විගණනය කිරීම.
  • ප්‍රධාන ලේකම්/ආණ්ඩුකාර ලේකම් වෙතින් ලැබෙන පැමිණිලි පරීක්ෂා කොට වාර්තා කිරීම.
  • වාර්ෂික ඇස්තමේන්තු පිලියෙල කිරීම.
  • මූල්‍ය වාර්තා කාලීනව පිලියෙල කිරීම.
  • වාර්ෂික විසර්ජන ගිණුම හා රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුමේ අවසන් ගිණුම් පිලියෙල කිරීම.