එස්.එම්.ඩී.කේ.ජයසිංහ

පළාත් අධ්‍යක්ෂ

e_mail - auditnwp@gmail.com
Office-(+94 37 2222746+94 37 2222746
අභ්‍යන්තර විගණනය.

අභයන්තර විගණනය වු කලී සංවිධානයක් තුල කෙරෙන ස්වාධීන තක්සේරුවකි. කළමණාකරන ඒකකයේ සියළු මට්ටම් වෙතින ඉටුකෙරෙන සේවාවන් හා කාර්යයන් සමාලේචනය කිරීමට, මැන බැලීම, ඇගයීම හා අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයේ සිද්ධි දායකත්වය සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කිරීමද ඊට අයත් වේ. අභ්‍යන්තර විගණනය කළමණාකරනයට සහාය වෙයි. එය රේඛීය කළමණාකරණයේ දිගුවක් හෝ ආදේශකයක් නොවන්නේය.

 

අභ්‍යන්තර විගණන අධ්‍යක්ෂවරයාගේ කාර්යයන්.

වැරදි හා වංචා වැලැක්වීම සඳහා ආයතනය තුළ ක්‍රියාත්මක වන අභ්‍යන්තර සෝදිසි හා පාලන ක්‍රමය, සැකසීම අතින් මෙන්ම තත්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය අතින්ද සාර්ථක දැයි සොයා බැලීම.

ගිණුම් හා වෙනත් වාර්තාවල විශ්වාසනියභාවය නිශ්චය කිරීම හා යොදාගෙන ඇති පිළිගත් ගිණුම්කරණ පිළිවෙත් මගින් නිවැරදි මූල්‍ය ප්‍රකාශනයක් පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයේදැයි සොයා බැලීම.

කාර්ය මණ්ඩලයට පවරා ඇති වගකීම්, ඉටුකිරීමෙහි ලා ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනයේ ගුණාත්මකභාවය ඇගයීම.

ආයතනයේ වත්කම් සියළුම ආකාරයේ අලාභහානිවලින් කොතරම්දුරට ආරක්ෂා වේදැයි සොයා බැලීම.

ආයතන සංග්‍රහය, පළාත් මුල්‍ය නියෝග, ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් අදාල කරගනු ලබන පරිපාටි අදාල පරිදි රාජ්‍ය පරිපාලන, භාණ්ඩාගාර හා වෙනත් චක්‍රලේඛ හා උපදෙස් පිළිපදිනු ලැබේදැයි සොයා බැලීම.

නාස්තිය, නිෂ්කාර්ය ධාරිතාව හා අරපිරිමැස්මෙන් තොරව කෙරෙන වියදම් වැලැක්වීමට මෙන්ම ඒවා අනාවරණය කර ගැනීමට ගෙන ඇති අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයේ සාර්ථකත්වය සොයා බැලිම.

ආයතනයේ ගිණුම් පරිපාටිය හා කිසියම් මුදල් වැයවීමකට තුඩුදෙන එකී මෙහෙයුම් පරීක්ෂා කිරීම හා ආයතනයේ දේපළ හා වගකීම් ආරක්ෂාකාරී ලෙස අරපිරිමැස්මෙන් යුතුව විධිමත් ලෙස පරිහරණය කරන්නේ දැයි සොයා බැලීම.

අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී විශේෂ විමර්ශන පැවැත්වීම.

පාර්ලිමේන්තු රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා කටයුතුවලදී හා පළාත් අරමුදල් ගිණුම් කාරක සභා කටයුතුවලදී ප්‍රධාන ලේකම්වරයාගේ නියොජිතයකු වශයෙන් කටයුතු කිරීම.

විගණකාධිපතිවරයා විසින් පළාත් සභාවේ විවිධ ආයතන සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරනු ලබන විගණන විමසුම් සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම හා ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම‍.

සෑම මුදල් වර්ෂයක් වෙනුවෙන්ම පළාත සම්බන්ධයෙන් අභ්‍යන්තර විගණන වැඩසටහන් පිළීයෙල කොට ප්‍රධාන ලේකම්ගේ අනුමැතිය ලබාගෙන ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාට පිටපතක් සහිතව විණකාධිපති වෙත යැවීම හා එම වැඩසටහන අනුව වාර්ෂික අභ්‍යන්තර විගණන කටයුතු මෙහෙයවීම.

අභ්‍යන්තර විගණන පරීක්ෂණ ඇසුරෙන්, ගණන්දීමේ නිලධාරීන් හා ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීන් පදනම් කරගෙන සකස් කරන ලද ත්‍රෛයිමාසික වාර්තාවක් සකස් කර ඊළඟ කාර්තුව අවසාන වීමට පෙර විගණකාධිපතිට හා ප්‍රධාන ලේකම්ට පිටපත් සහිතට ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.

පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ අභයන්තර විගණන ඒකකවල කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය දැනුම, නව තාක්ෂණය හා ශිල්පීය ක්‍රම හඳුන්වාදීම සඳහා නිරන්තරයෙන් පුහුණු කිරීම් සංවිධානය කිරීම.

අභ්‍යන්තර විගණන කටයුතු සම්බන්ධව අන්තර් පළාත් සභා සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම.

අභ්‍යන්තර පාලනය දුර්වල ආයතනවල අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමය ශක්තිමත් කිරිම සඳහා ගණන්දීමේ නිලධාරීන්ට, ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම්, නිර්දේශ හා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම.

 

 

පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන අධ්‍යක්ෂවරයාගේ බලතල.

පළාත තුළ පිහිටි පළාත් සභාවේ සියළුම අමාත්‍යාංශ, ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය, සභා ලේකම් කාර්යාලය, දෙපාර්තමේන්තු, කොමිෂන් සභා කාර්යාල, ප්‍රඥප්ති යටතේ පිහිටුවා ඇති අධිකාරි, මණ්ඩල හා ආයතන අරමුදල් ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට පවරා ඇති කාර්යයන් පිළිබඳව සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයාගේ එකඟතාවය මත පළාත් පාලන ආයතනද සහ ඉහත ආයතනවල පාලන ඒකක, ගිණුම් ඒකක හා වැඩබිම් සම්බන්ධයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන මූල්‍ය කටයුතු හා වෙනත් ඕනැම ආකාරයක කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අදාල වන පොත්පත්, ලේඛන, වාර්තා, ලෙජර්, චෙක්පත්, මුද්දර, මුදල් හා ඕනෑම ලේඛනයක් පරීක්ෂා කිරීම හා භාරයට ලබාගැනීමේ අයිතිය.

අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී විශේෂ පරීක්ෂණ මෙහෙයවීම් හා එම පරීක්ෂණවලදී උද්ගතවන තත්ත්වයන්මත අවශ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන්, හා පුද්ගලයින්ගෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීම.

 

 

 

අභ්‍යන්තර විගණනයට සහාය දැක්විය යුතු බව.

අභ්‍යන්තර විගණන පරීක්ෂන හා විමර්ශණ පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය වන සහයෝගය හා පහසුකම් අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරීන්ට ලබාදීම සියළුම ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීන්ගේ, ගණන්දීමේ නිලධාරීන්ගේ හා ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ වගකීමවේ.

වෙනත් රීතියක් හෝ විධි විධානයක් යටතේ රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කළ යුතු යයි නියම කර ඇති අවස්ථාවක ඊට අනුකූල පියවර ගෙන ඊට අදාල ලියවිලි පරීක්ෂා කිරීමට බලය ඇත්තේය.

 

 

 

අභ්‍යන්තර විගණන පරීක්ෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම.

අභ්‍යන්තර විගණන අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් නිකුත් කරනු ලබන පරීක්ෂණ වාර්තා විගණකාධිපති, ප්‍රධාන ලේකම්, ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී හා අදාල ආයතනයට පිටපතක් සහිතව ගණන්දීමේ නිලධාරියා වෙත නිකුත් කළ යුතුය. විශේෂ පරීක්ෂණයක් සඳහා වන අවස්ථාවලදී ප්‍රධාන ලේකම්වරයා වෙත භාරදිය යුතුය.

 

ප්‍රගතිය.

 

 

ප්