එස්.එම්.ඩී.කේ.ජයසිංහ

පළාත් අධ්‍යක්ෂ

e_mail - auditnwp@gmail.com
Office-(+94 37 2222746+94 37 2222746
අභ්‍යන්තර විගණනය.

“ අභ්‍යන්තර විගණනය වු කලී සංවිධානයක් තුළ කෙරෙන ස්වාධීන තක්සේරුවකි. කළමනාකරණ ඒකකයේ සියළු මට්ටම් වෙතින් ඉටු කෙරෙනෙ සේවාවන් හා කාර්යයන් සමාලෝචනය කිරීමද, මැන බැලීම, ඇගයීම හා අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයේ සිද්ධි දායකභාවය සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කිරීමද ඊට අයත් වේ.” අභ්‍යන්තර විගණනය කළමනාකරණයට සහාය වෙයි. එය රේඛීය කළමනාකරණයේ දිගුවක් හෝ ආදේශකයක් නොවන්නේය.


 

අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව.

පළාත් මුල්‍ය රිති 79.4 හි දැක්වෙන අන්දමට පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුවක් විය යුතුය. එහි ප්‍රධානියා අභ්‍යන්තර විගණන අධ්‍යක්ෂ වේ. අභ්‍යන්තර විගණන අංශය සඳහා වු බඳවා ගැනීම් පරිපාටියක් ඇත්නම් ඒ අනුව ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් මෙම පත්වීම කරනු ලැබේ.

 

 

අභ්‍යන්තර විගණන අධ්‍යක්ෂවරයාගේ විෂය පථය.

  • පළාත් සභාවට අයත් අමාත්‍යාංශ, ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය, සභා ලේකම් කාර්යාලය, දෙපාර්තමේන්තු,කොමිෂන් සභා, පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයාගේ එකඟත්වය මත පළාත් පාලන ආයතන, ප්‍රඥප්ති යටතේ පිහිටුවා ඇති මණ්ඩල, අධිකාරි, ආයතන හා අරමුදල්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වැනි පළාත් සභා කාර්යයන් පවරා ඇති පළාත් සභාවට අයත් නොවන කාර්යාල හා ආයතන සම්බන්ධයෙන් එසේ පවරා ඇති කාර්යයන් පිළබඳවද පවත්නා අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමය සොයා බලා ඒ පිළිබඳවද වැරදි හා වංචා වැලැක්වීමට සහ අනාවරණය කර ගැනීම‍ට භාවිත කරනු ලබන අභ්‍යන්තර සෝදිසියෙහි විධිමත් බව හෝ ප්‍රමාණවත් බව පිළිබඳවද අඛණ්ඩ සමීක්ෂණයක් හා ස්වාධීන ඇගයීමක් පවත්වාගෙන යාම.

 

  • පළාත් සභාව යටතේ ඇති යම් ආයතනයකට නියම කරනු ලබන හෝ ආයතනය විසින් භාරගන්නා ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හා සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රම සැලසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරිම හා වැඩසටහන් සඵල කර ගැනීමේදි ලබා ඇති ප්‍රගතිය නිශ්චය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන ලේකම්වරයාට සහාය වීම.

 

  • පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධයෙන් වෙන වෙනම අභ්‍යන්තර විගණන ඒකක පිහිටුවීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. එතෙකුදු වුවත් විශාල ප්‍රමාණයේ අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තුවල කටයුතු ආවරණය කිරීම සඳහා අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්මේන්තුවේ ශාඛාවක් පිහිටුවිය යුතුය. එම ශාඛාවල කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අභ්‍යන්තර විගණන අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් ප්‍රධාන ලේකම්වරයාට වාර්තා කළ යුතුය. ඊට අදාල වන අභ්‍යන්තර විගණන වැඩසටහන අභ්‍යන්තර විගණන අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් සකස් කළ යුතු අතර අවස්ථාවෝචිත පරිදි සංශෝධනය කළ යුතු වන්නේය.

 


 

 

æ$Ì× ´óßòÙ×

නම තනතුර

01.නිරූපා පෙරේරා මිය පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන අධ්‍යක්ෂ

 

02. එස්.ඒ.පී.මංගලිකා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ විගණන නිලධාරි

03. ආර්.ඒ.එච්.එම්.ආර්.කේ.නවගත්තේගම මිය විගණන නිලධාරි

04. පී.ඩී.එම්. පල්ලෙමුල්ල මිය වැඩසටහන් සහකාර (අභ්‍යන්තර විගණන)

05. ටී.එම්.අයි.කේ. තෙන්නකෝන් මිය වැඩසටහන් සහකාර (අභ්‍යන්තර විගණන)

06. එස්.ආර්.පී. කුමාරි මිය වැඩසටහන් සහකාර (අභ්‍යන්තර විගණන)

07. ඩබ්.එම්.එන්. වීරසූරිය මිය වැඩසටහන් සහකාර (අභ්‍යන්තර විගණන)

08. ආර්.එල්.ඩී. අබේසිංහ මිය වැඩසටහන් සහකාර (අභ්‍යන්තර විගණන)

09. කේ.ඩී.ටී.කේ.විජේසූරිය වැඩසටහන් සහකාර (අභ්‍යන්තර විගණන)

10. ඒ.එච්.එම්.ඩී.ආර්.අබේරත්න වැඩසටහන් සහකාර (අභ්‍යන්තර විගණන)

11. කේ.එම්.දිසානායක වැඩසටහන් සහකාර (අභ්‍යන්තර විගණන)

12. ඩබ්.එම්.කේ.එස්.ගුණතිලක මිය කළමනාකරණ සහකාර

13. ටී.එස්. සිරිවර්ධන මිය කළමනාකරණ සහකාර

14. ඩී.එම්.එස්.දිසානායක මිය කළමනාකරණ සහකාර

15. ජී.ඩී.එන්.ඩී.දසනායක මිය සංවර්ධන නිලධාරී

16. එම්.බී.පී.එස්.ගුණවර්ධන මයා සංවර්ධන නිලධාරී

17. එස්.එම්.බී.සුභසිංහ මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරී

18. ඩී.එම්.එස්.අයි.විජේකෝන් මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරී

19. ඒ.එම්.ඒ.එස්.අත්තනායක මිය සංවර්ධන නිලධාරී

20. සී.එම්.සී.රණසිංහ මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරී

21. ඩබ්.එම්.ටී.එල්.විජේසේකර මිය සංවර්ධන නිලධාරී

22. ඩබ්.එම්.ඩී.පී.දසනායක මිය සංවර්ධන නිලධාරී

23. කේ.ජී.පී.කේ.කටුගම්පොල මෙනවිය සංවර්ධන නිලධාරී

24. ආර්.පී.ආර්.බී. රණවිර මයා සංවර්ධන නිලධාරී

25. අබ්ලිව්.එම්.අයි.එස්. හේරත් මයා සංවර්ධන නිලධාරී

26. එච්.ජී. රෝහන ශාන්ත මයා රියදුරු

27. එස්.එම්.ජයවීර මඩවල මයා කා.කා.ස.

28. එම්. නිලානි මුතුනායක මිය කා.කා.ස.

39. ඒ.එම්.එම්. සමන්ත බණ්ඩාර මයා මුරකරු

30. ආර්.ඩී.උපාලි ඥාණරත්න මුරකරු